Fanart/Doujinshi

VUI LÒNG KHÔNG MANG BẤT CỨ BẢN DỊCH DOUJINSHI NÀO RA NGOÀI!

Fanart

Thorki [Part 1]

Thorki [Part 2]

[Cherik] X-men: wheelchair parkour

….

Doujinshi

[Thorki] The Hero and the Monster

[Cherik] Live Not to Love, But Love to Live

 [Stucky] Untitled #1

[Stucky] Untitled #2

[Nightangel] Untitled 1

[Nightangel] Untitled 2

[Nightangel] Untitled 3

[Lâu Thành] #1

[Lâu Thành] #2

Mon Vecino – Hetalia dj

Advertisements