[nhảm] ahahaha,ha…không biết phải đặt tiêu đề như thế nào hay Ning đã quá khô cạn héo úa oxi hóa kết tủa lời…

nói chung em vẫn khuyến khích đừng nên đọc bài này, đọc xong lại cho rằng em não tàn thì em buồn. Continue reading “[nhảm] ahahaha,ha…không biết phải đặt tiêu đề như thế nào hay Ning đã quá khô cạn héo úa oxi hóa kết tủa lời…”